BC hibridi su u želji da što bolje približe svoje hibride proizvođačima kukuruza, gostovali u emisiji “Plodovi ravnice” na RTV Rubinu i predstavili asortiman BC hibrida za 2019. godinu.

Posle kratkog istroijata BC hibrida, Željko Đurđev, prometer BC hibrida, je upoznao gledaoce pre svega sa osobinama hibrida po kojima su svi BC hibridi prepoznatljivi, a to su kvalitet zrna i visok potencijal rodnosti. Željko je, potom, predstavio hibride kukuruza po FAO grupama zrenja i objasnio njihove karakteristike, prednosti i dao preporuku za koje hibridi treba da se seju prema potrebama proizvođača, Na kraju, se Željko usvrnuo i na jedinstveni BC čuvar sklopa.