DORADNI CENTAR

Kula, ul.Kiš Ferenca 25

tel.025/729-633

Osnovna delatnost: Organizacija proizvodnje semenskih useva ( ozimnih strnina, semenskog kukuruza), sušenje, dorada i pakovanje

Usluge: sušenja,dorade,pakovanja,utovara zrnaste robe u vagone I dr.

Oprema za doradu:”CIMBRIA”

Kapacitet dorade: 10 t/h pšenice

Stručni kadar:
1. 1 dipl.ing.ratarstva
2. 1dipl.ing.fitomedicine
3. 2 poljoprivredna tehničara